Viron koulutusjärjestelmä

Viron koulutusjärjestelmä jakautuu alle kouluikäisten koulutukseen (päiväkodit, esikoulut), peruskoulutukseen, toisen asteen yleissivistävään (lukiot) ja ammatilliseen koulutukseen (ammattioppilaitokset) sekä akateemiseen ja ammatilliseen korkea-asteen koulutukseen.

Peruskoulutus

Virossa oppivelvollisuus alkaa seitsemän vuoden iässä. Peruskoulussa (põhikool) käydään luokat 1–9 ja opetuskieli on viro tai venäjä. Oppivelvollisuuden päätteeksi opiskelijat suorittavat kolme loppukoetta:

  • viron kielen ja kirjallisuuden

  • matematiikan sekä

  • yhden opiskelijan valitseman kokeen.

Suoritettuaan peruskoulun oppilaat saavat peruskoulun päättötodistuksen (põhikooli lõputunnistus).

Toisen asteen koulutus

Lukiokoulutus

Kolme vuotta kestävään lukioon (gümnaasium) tehdään oppilasvalinnat peruskoulun päättötodistuksen tai sisäänpääsykokeen perusteella. Ilta- ja aikuislukioissa on mahdollista opiskella työn ohella ja opintojen päätyttyä saada lukion päättötodistus.

Lukion päätteeksi suoritetaan päättökoe (gümnaasiumi lõpueksam), johon sisältyy loppukoe viidessä aineessa. Loppukokeista vähintään kolmen on oltava valtakunnallisia kokeita (riigieksam). Loppukoe viron kielessä on kaikille pakollinen. Jos opiskelijan äidinkieli ei ole viro, sen voi korvata suorittamalla viro toisena kielenä -kokeen.

Yleissivistävän toisen asteen koulutuksen suorittamisesta myönnettävä todistus on Gümnaasiumi lõputunnistus, joka antaa yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Ammatillinen toisen asteen koulutus

Myös suurimmassa osassa ammattioppilaitoksia (kutseõppeasutus) voi suorittaa toisen asteen koulutuksen, jolloin opinnot kestävät yleensä 3 vuotta. Ammattioppilaitosten opetuskieli on viro, muutamissa oppilaitoksissa venäjä.

Ammattioppilaitoksesta valmistuneet saavat todistuksen ammattipätevyydestään ja ammatillisen koulutuksen suorittamisesta. Kolmivuotisen toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittamisesta annettava todistus (Lõputunnistus põhihariduse baasil kutseõppe läbimise kohta) antaa yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Korkea-asteen koulutus

Virolainen korkeakoulujärjestelmä jakautuu akateemiseen ja ammatilliseen korkeakoulutukseen. Korkea-asteen koulutusta tarjoavat yliopistot ja ammatillisesti suuntautuneet korkeakoulut (rakenduskõrgkool). Vironkielisen korkeakoulututkinnon suorittaminen on kaikille maksutonta, englanninkieliset opinto-ohjelmat sen sijaan kaikille maksullisia riippumatta opiskelijan kansalaisuudesta.

Yliopistolliset tutkinnot

Viron yliopistoissa on kaksivaiheinen tutkintojärjestelmä. Ensimmäisen vaiheen yliopistollinen tutkinto on nimeltään bakalaureus (bakalaureusekraad). Tutkintoon johtavien opintojen ohjeellinen kesto on tavallisimmin kolme vuotta ja laajuus 180 ECTS-pistettä. Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden toisen vaiheen yliopistollisiin opintoihin.

Toisen vaiheen yliopistollinen tutkinto on nimeltään magister (magistrikraad). Tutkintoon johtavat opinnot ovat ohjeelliselta kestoltaan 1−2-vuotiset, ja niiden laajuus on 60−120 ECTS-pistettä, kuitenkin niin, että ensimmäisen ja toisen vaiheen tutkinnoista muodostuva kokonaisuus on ohjeelliselta kestoltaan vähintään viisivuotinen ja laajuudeltaan vähintään 300 ECTS-pistettä.

Lääketieteen, hammaslääketieteen, farmasian, eläinlääketieteen, arkkitehtuurin, rakennustekniikan ja luokanopettajakoulutuksen aloilla on ns. integroituja magister-ohjelmia. Tutkintoon johtavat opinnot sisältävät näissä ohjelmissa sekä bakalaureus- että magister-opinnot. Koulutusohjelmat ovat kestoltaan 5–6 vuotisia (laajuus 300–360 ECTS-opintopistettä). 

Tieteellinen jatkotutkinto on doktorikraad, johon johtavien opintojen ohjeellinen suoritusaika on 3–4 vuotta magister-tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ammatillisesti suuntautuneet korkeakoulututkinnot

Ensimmäisen vaiheen ammatillisesti suuntautunut korkeakoulututkinto on nimeltään rakenduskõrgharidusõppe diplom. Tutkintoon johtavien opintojen kesto on alasta riippuen 3–4 vuotta (180–240 ECTS-pistettä). Tutkinto antaa kelpoisuuden magister-tutkintoon johtaviin opintoihin.

Ministry of Education and Research of Estonia