Espanjan koulutusjärjestelmä

Espanjan opetusministeriö (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, MECD) toteuttaa hallituksen ohjeistuksia koulutuspolitiikasta ja säätelee koulutusjärjestelmän kokonaisuutta. Autonomiset maakunnat toimeenpanevat valtion antamia määräyksiä.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - MECD

Perusopetus

Esiopetus (Educación Infantil) on vapaaehtoista ja maksutonta 3−6-vuotiaille kaikissa valtion varoin tuetuissa julkisissa ja julkisen hallinnon alaisissa yksityisissä oppilaitoksissa. Julkiset esiopetusta tarjoavat oppilaitokset ovat espanjaksi Escuelas Infantiles, kun taas ne oppilaitokset, jotka lisäksi tarjoavat ensimmäisen asteen koulutusta ovat espanjaksi Colegios de Educación Infantil y Primaria.

Perusasteen koulutus (Educación Básica) kestää kymmenen lukuvuotta. Siihen kuuluu kaksi eri oppivaihetta:

  • ensimmäisen asteen koulutus (Educación Primaria) ja


  • alempi toinen aste (Educación Secundaria Obligatoria, ESO). 

Ne muodostavat Espanjan oppivelvollisuuskoulun, joka on pakollinen ja julkisissa kouluissa maksuton.

Ensimmäisen asteen koulutus käydään Colegio de Educación Primaria -koulussa ja se kattaa kuusi lukuvuotta, jotka tavallisesti suoritetaan 6−12 vuoden iässä. Alempi toinen aste käydään Instituto de Educación Secundaria -koulussa 12−16 vuoden ikäisenä. Perusasteen koulutuksen päätyttyä oppilaat saavat ensimmäisen virallisen päättötodistuksen (el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria), jolla voi hakea ylempään toisen asteen koulutukseen tai työelämään.

Ylempi toisen asteen koulutus

Ylempi toisen asteen koulutus (Educación Secundaria Superior) suoritetaan samoissa oppilaitoksissa kuin alempi toisen asteen koulutus. Koulutus kestää kaksi lukuvuotta, ja se suoritetaan yleensä 16−18 vuoden iässä.

Oppilailla on kaksi mahdollisuutta: yleissivistävä lukio (Bachillerato) tai ammatillinen koulutus (Formación Profesional de grado medio). Toisen asteen ammatillista koulutusta tarjoavat Centros integrados de Formación Profesional - ja Centros de referencia nacional -koulut.

Korkea-asteen koulutus

Espanjassa korkea-asteen koulutus (Educación Superior) kattaa korkea-asteen ammattitutkinnot, yliopistotutkinnot ja korkea-asteen erikoistutkinnot (taideala, liikuntatieteet).

Korkea-asteen ammatillinen koulutus

Korkea-asteen ammatillinen koulutus (Formación Profesional de Grado Superior) järjestetään samoissa julkisissa oppilaitoksissa kuin toisen asteen ammatillinen koulutus. Korkea-asteen ammattillisesta koulutuksesta valmistuneiden tutkintotaso on Técnico/a Superior en Formación Profesional.

Korkea-asteen ammatillinen koulutus rakentuu modulaarisesti eli kurssimuotoisesti jaetuista opintojaksoista (ciclos formativos). Opintoihin sisältyy työharjoittelujakso (módulo profesional) ja se suoritetaan opintojen loppuvaiheessa. Virallinen Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) -luettelo esittelee kaikki ammattialat, joita Espanjassa voi opiskella.

Yliopistot

Espanjan yliopistot jaotellaan seuraavasti:

  • Julkiset yliopistot (universidad pública) ovat valtioin varoilla tuettuja laitoksia. Espanjassa on noin 50 julkista yliopistoa.

  • Yksityiset yliopistot (universidad privada) ovat pääasiassa yksityisen sektorin rahoittamia, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Espanjassa on noin 20 yksityistä yliopistoa.

  • Etäyliopistossa (universidad no presencial) voi suorittaa alemman korkeakoulututkinnon ja jatko-opintojen (ensimmäisen ja toisen vaiheen) etäopintoja.


Yliopistotutkinnot

Espanjassa yliopistotutkinnot voivat olla virallisia (oficiales) tai yliopistojen omia (no oficiales tai títulos propios). Kaikki yliopistot (julkiset, yksityiset ja kirkon ylläpitämät) voivat tarjota sekä virallisia että yliopiston omaan tutkintoon johtavia opintoja. Tutkintorakenne on kolmivaiheinen:

Ensimmäinen vaihe: Grado-tutkinto (laajuus 240 ECTS-pistettä) on kestoltaan neljä vuotta. Siihen sisältyy lopputyö (trabajo de fin de grado).

Toinen vaihe: Máster-tutkinto (laajuus 60-120 ECTS-pistettä) suorittaminen kestää 1-2 vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto koostuu erikoistumisopinnoista, joiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle akateeminen, ammatillinen ja tieteellinen koulutus. Valmistunut saa tutkintotodistuksen título de Máster.

Kolmas vaihe: tohtorin tutkinto (Doctorado) valmentaa tieteellisen tutkijan uralle. Opinnot koostuvat kahdesta jaksosta. Ensimmäinen jakso käsittää vähintään 60 ECTS-pistettä, ja se voi olla osana maisterin tutkintoa. Sitä seuraa tieteellisen tutkimuksen jakso, jonka lopputuloksena laaditaan väitöskirja, la tesis doctoral. Täysipäiväopiskeluna tohtorin tutkinnon voi suorittaa kolmessa vuodessa,  osa-aikaopintoina viidessä vuodessa.

Yliopistojen omien tutkintojen nimikkeitä ovat Grado no oficial, Magister tai Máster no oficial, Máster Especialista tai Máster Experto, eivätkä ne ole Espanjan kansallisen korkeakoulututkintojärjestelmän mukaisia tutkintoja.

Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutus (Educación de las Personas Adultas, EPA) on tarkoitettu yli 18-vuotiaille. Yleiset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset tarjoavat ammatillista aikuiskoulutusta.